Pracownia mas bitumicznych

W Pracowni Mas Bitumicznych wykonujemy szereg badań w zakresie mieszanek mineralno – asfaltowych oraz badań w zakresie diagnostyki nawierzchni drogowych.

Wykaz badań:

 • pobieranie próbek
 • ekstrakcja mieszanki mineralno – asfaltowej (zawartość lepiszcza rozpuszczalnego uziarnienie)
 • gęstość
 • gęstość objętościowa
 • koleinowanie mieszanki mineralno - asfaltowej
 • koleinowanie odwiertu
 • określanie wrażliwości próbek asfaltowych na wodę
 • spływność
 • powinowactwo
 • skropienie
 • pomiar głębokości makrotekstury metodą objętościową
 • odwierty w nawierzchni z określeniem grubość nawierzchni asfaltowych
 • pomiar ugięć sprężystych nawierzchni
 • odporność na zmęczenie
 • badanie zmęczenia i sztywności mieszanki mineralno-asfaltowej za pomocą belki czteropunktowej