Pracownia Geotechniki i Kruszyw

W Pracowni Geotechniki i Kruszyw wykonujemy badania fizykomechaniczne i chemiczne gruntów, skał oraz kruszyw naturalnych, sztucznych (żużle hutnicze, odpady powęglowe, popioło - żużle z energetyki (UPS), a także z recyklingu.

Wykonujemy badania wstępne typu oraz przeprowadzamy kontrolę okresową kruszyw pod kątem Zakładowej Kontroli Produkcji.

Wykonujemy badania w zakresie przydatności kruszyw do zastosowania w budownictwie drogowym, kubaturowym, kolejowym.

Opracowujemy recepty wzmocnienia i ulepszenia gruntów i kruszyw przy zastosowaniu wapna, cementu lub popiołu (stabilizacje)

Nasze laboratorium świadczy usługi sprzętem renomowanych firm (regularnie sprawdzanych lub/i wzorcowanych).

Wykaz badań:

 • analiza Chlebowskiego
 • analiza granulometryczna
 • gęstość i nasiąkliwość ziaren
 • gęstość nasypowa: stan luźny i utrzęsiony
 • gęstość objętościowa
 • gęstość pozorna
 • gęstość właściwa
 • granica plastyczności
 • granica płynności – metoda Casagrande’a
 • kapilarność bierna
 • kąt tarcia wewnętrznego
 • kohezja
 • kształt kruszywa – wskaźnik kształtu
 • kształt kruszywa – wskaźnik płaskości
 • maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego metodą Proctora wraz z wilgotnością optymalną
 • mrozoodporność w wodzie, soli, siarczanie magnezu
 • nasiąkliwość
 • odporność na rozdrabnianie – współczynnik Los Angeles
 • odporność na szok termiczny
 • odporność na ścieranie – współczynnik mikro Devala
 • opis petrograficzny uproszczony
 • oznaczenie strat przy prażeniu
 • pęcznienie linowe
 • pobieranie próbek
 • porowatość
 • recepty chemicznego wzmacniania i ulepszania gruntów i kruszyw (stabilizacje)
 • rozmakalność skał wg Kidybińskiego, Skutty
 • rozpad krzemianowy
 • rozpad krzemianu dwuwapniowego w żużlu wielkopiecowym chłodzonym powietrzem w świetle UV
 • rozpad wapniowy
 • rozpad związków żelaza w żużlu wielkopiecowym chłodzonym powietrzem
 • rozpad żelazawy
 • skład mineralny
 • skład ziarnowy
 • składniki magnetyczne
 • składniki, które wpływają na szybkość wiązania i twardnienia mieszanek związanych hydraulicznie - zawartość humusu
 • stałość objętości żużli stalowniczych
 • strata prażenia
 • ścieralność w bębnie Los Angeles
 • wilgotność naturalna
 • wskaźnik nośności – metoda CBR
 • wskaźnik pH
 • wskaźnik porowatości
 • wskaźnik przepływu kruszywa drobnego
 • wskaźnik wodoprzepuszczalności – metoda spadków hydraulicznych
 • wytrzymałość na ściskanie
 • zanieczyszczenia obce
 • zanieczyszczenia organiczne (metoda roztworu)
 • zawartość ziarn słabych i zwietrzałych
 • zawartość drobnych cząstek – badanie błękitem metylenowym MB
 • zawartość drobnych cząstek – wskaźnik piaskowy
 • zawartość pyłów
 • zawartość składników organicznych (Iom)
 • zawartość ziaren nieforemnych
 • zawartość ziaren o powierzchniach powstałych w wyniku przekruszenia lub łamania kruszyw grubych
 • zgorzel słoneczna bazaltu

W ramach współpracy z wieloma podwykonawcami oferujemy również wykonanie innych badań:

 • analizy chemiczne: oznaczenie składu chemicznego, oznaczenie pierwiastków śladowych, wykonanie testu wymywalności, inne metale ciężkie
 • oceny ekologiczne
 • odporność na polerowanie PSV
 • odporność na ścieranie powierzchniowe AAV
 • odporność na ścieranie wg Boehmego
 • rozmywalność
 • substancje niebezpieczne
 • uwalniane węglowodory poliaromatyczne
 • zawartość siarczanów rozpuszczalnych w wodzie
 • zawartość naturalnych pierwiastków promieniotwórczych
 • zawartość siarczanów rozpuszczalnych w kwasie
 • zawartość siarki
 • zawartość wapna